24 abril 2010

ǝʇuǝɹɟ ɐɹɐd sáɹʇ ǝp 'oxıɐq ɐɹd ɐçǝqɐɔ ǝp soʇxǝʇ snǝs ǝʇıƃıp

    http://www.flipmytweet.com/logo.png
    (clique na imagem)